Det autonome nervesystem (ikke-viljestyrt)

Oppdatert 23.07.2022.

Bilde av et skilt med teksten Stress, og et skilt med teksten Relax.
Illustrasjon: Gerd Altmann – Pixabay.com

Vi har ikke viljekontroll over det autonome nervesystemet. Det går på autopilot og styrer grunnleggende overlevelsesfunksjoner.

Vanligvis styes det autonome nervesystemet av våre følelser / sinnsstemninger. F.eks. er frykt en sterk trigger for aktivering av systemet. Men det kan også være feilfungerende kroppslige mekanismer som aktiverer systemet mer enn normalt, noe som ser ut til å kanskje kunne være tilfellet for mange ME-syke.

OBS

Dette notatet er kun ment som info som forhåpentligvis kan kaste litt lys over dette emnet for folk flest. Det er skrevet av en person UTEN medisinsk utdanning.

Sympatisk og parasympatisk

Det autonome nervesystemet er to-delt:

  • Den sympatiske delen (sympatikus) høyner stressnivået i kroppen.
  • Den parasympatiske (parasympatikus) senker stressnivået.
Prinsippskisse for parasympatikus og sympatikus.
Illustration 161759104 © Designua | Dreamstime.com

Siden det finnes noen gode og forholdsvis korte beskrivelser på norsk, foreslår jeg at du leser dem:

Kommentar fra meg

Når jeg leser om ME og andre tilstander som kan henge sammen med ME eller minne om ME, får jeg intrykk av at man ofte bruker begrepet det autonome nervesystem men i virkeligheten mener kombinasjonen av det autonome nervesystem, hjernestammen og det limbiske system. Altså at man med begrepet det autonome nervesystem egentlig mener hele den automatiske reguleringen av de fleste kroppsfunksjoner.

Lenker til dypere info